Assorted Chip Counts After the Dinner Break
• Level 7: 300 -600,600 Ante

Raghav Bansal – 185,100
Abhinav Iyer – 167,000
Ashish Munot – 131,000
Kartik Ved – 125,000
Kunal Patni – 116,000
Laksh Pal Singh – 95,100
Anant Purohit – 92,000
Santosh Subarna – 90,000
Abhishek Goindi – 79,400
Jayjit Ray – 75,000
Sreekanth Narayan – 66,800
Sahil Mahboobani – 64,300
Devang Yadav – 64,000
Sriharsha Doddapaneni – 63,000
Rajeev Raut – 60,000
Arsh Grover – 60,000
Nadeem Basha – 60,000
Shashank Jain – 50,000
Puneet Dua – 49,500
Ankit Jajodia – 37,000
Sahil Chuttani – 34,000
Sajal Gupta – 25,000

Top Online Poker Rooms

Wide Banner 728

Wide Banner 728
Top
PokerGuru

Wide Banner 728

Wide Banner 728