End of Day 1 Chip Counts
• Level 15: 2,000 -4,000,4,000 Ante

Ashish Ahuja – 601,000
Raghav Bansal – 460,000
Rohit Mishra – 454,500
Abhishek Rathod – 420,000
Navkiran Singh – 410,500
Anmol Mehta – 349,000
Rajat Sharma – 343,500
Vivek Rughani – 323,000
Krishna Kumar – 297,000
Ashish Munot – 274,000
Zarvan Tumboli – 267,000
P. Gokul Krishna – 261,500
Abhishek Goindi – 254,500
Romit Advani – 253,500
Yudhister Jaiswal – 215,500
Sriharsha Doddapaneni – 215,000
Shashank Jain – 204,000
Vikram Kumar – 188,500
Santosh Suvarna – 169,000
Sundeep Reddy – 166,000
Anish Patra – 145,000
Jyoti Ranjan Nayak – 134,000
Rohit Jinwal – 132,500
Kunal Patni – 126,500
Siddharth Karia – 122,000
Nikhil Jain – 114,000
Ankit Wadhawan – 105,000
Deepak Singh – 105,000
Eka Vedantham – 102,000

Top Online Poker Rooms

Wide Banner 728

Wide Banner 728
Top
PokerGuru

Wide Banner 728

Wide Banner 728