Notable Chip Counts at the 3rd Break
• Level 9: 500 -1,000,1,000 Ante

Abhishek Goindi – 139,600
Vikram Freeman – 128,000
Rajat Sharma – 115,000
Ashish Ahuja – 110,000
Raghav Bansal – 110,000
Nadeem Basha – 90,000
Puneet Dua – 84,600
Romit Advani – 80,000
Kunal Patni – 75,400
Laksh Pal Singh – 72,500
Anuj Yadav – 69,800
Sriharsha Doddapaneni – 56,000
Kartik Ved – 55,000
Jasven Saigal – 53,700
Jayjit Ray – 48,000
Arsh Grover – 36,000

Top Online Poker Rooms

Wide Banner 728

Wide Banner 728
Top
PokerGuru

Wide Banner 728

Wide Banner 728